Leeftijd

Om onze website te bezoeken
dient tenminste 18 jaar te zijn.

Leeftijd:
ENTER

Algemene voorwaarden

 

Hollander in Wijnen gevestigd aan de Heerenweg 4B2 te Katwijk. 

Telefoonnummer: 06-27164938
KvK-nummer: 51643154
BTW-identificatienummer: NL 823318795 B01

 

 

Toepasselijkheid

De algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen door, bestellingen bij, leveringen door en betalingen aan Hollander in Wijnen. Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien dit vooraf, schriftelijk en expliciet op punten gebeurt, waarbij de overige bepalingen onverkort van kracht blijven. Door het accepteren vanaf een aanbieding of het plaatsen van een bestelling geeft de klant Hollander in Wijnen te kennen deze voorwaarden te aanvaarden.

Aanbiedingen en prijzen. Aanbiedingen door en prijzen van Hollander in Wijnen zijn vrijblijvend. Hollander in Wijnen accepteert geen aansprakelijkheid voor zet- of drukfouten. Hollander in Wijnen behoudt het recht om wijzigingen in kostprijzen, valutakoersen of (wettelijke) voorschriften per direct door te berekenen. Alle geldende prijzen zijn steeds inclusief BTW en exclusief verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

 

 

Diensten

De dienst die HollanderinWijnen.nl aanbiedt is het verkopen en bezorgen van wijnen binnen een bepaalde regio in Nederland. Hollander in Wijnen behoudt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen.

 

 

Besteltijd

Bezorging voor particulieren doorgaans binnen 5 werkdagen. 

 

 

Bestellingen

Door het plaatsen van een bestelling per internet, telefoon en e-mail is de overeenkomst een feit. Hollander in Wijnen behoudt zich het recht om bestellingen zonder opgave van reden te weigeren, dan wel voorwaarden daaraan te verbinden, zoals het vragen van een vooruitbetaling.

Bestellingen op de website en via e-mail worden altijd bevestigd door een e-mail naar het bij de bestelling opgegeven e-mailadres. Controleer deze gegevens goed. Ontvangt u geen bevestiging per e-mail, dan kunnen wij levering van uw bestelling niet garanderen. Neemt u dan a.u.b. telefonisch contact om uw bestelling te verifiëren. Hollander in Wijnen is niet verantwoordelijk voor eventuele typefouten. 

Hollander in Wijnen is niet verantwoordelijk voor foutief aangeleverde adressen of afleverdata. Wanneer de vervoerder de bestelde producten op het aangeleverde adres en de gevraagde afleverdatum heeft getracht af te leveren, dan wordt de bestelling in rekening gebracht.

 

 

Levertijden, bezorgen en ontbinden

Hollander in Wijnen zal steeds streven naar snelle levering van de bestelling. Opgegeven levertijden zijn echter slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de overeenkomst te ontbinden. Alle rechten en aanspraken, zoals in deze voorwaarden bedongen, gelden ook voor door Hollander in Wijnen ten behoeve van de levering ingeschakelde derden.

 

Indien de wijn bij een bedrijf of organisatie moet worden afgeleverd, dan wordt deze afgegeven bij de receptie (tenzij anders schriftelijk is overeengekomen). Nadat de bestelling bij de receptie is afgeleverd is Hollander in Wijnen niet meer verantwoordelijk voor de verdere interne aflevering.

 

Hollander in Wijnen levert niet op zon- en feestdagen, Koningsdag, 24 en 31 december, tenzij anders met de koper is overeengekomen.

 

In geval van calamiteiten en natuurrampen behouden wij ons het recht bestelde producten niet af te leveren.

 

Wanneer de ontvanger niet op het bezorgadres aanwezig is, wordt geprobeerd de producten bij het aangrenzende bedrijf of de buren af te geven. Lukt dit niet dan wordt er een afhaalbericht in de bus gedaan. Wanneer een ontvanger meerdere keren niet thuis wordt aangetroffen en er niet wordt gereageerd op het afhaalbericht zal de bestelling retour naar Hollander in Wijnen gaan. De kosten voor de bezorging en de producten zijn in dat geval voor de klant die de bestelling heeft geplaatst.

 

De koper heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient de klant Hollander in Wijnen daarvan zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 3 uur na de aflevering, telefonisch en gemotiveerd in kennis te stellen.

 

Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Hollander in Wijnen de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen voor nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren. Retourzendingen worden in alle gevallen slechts geaccepteerd indien zij vooraf bij Hollander in Wijnen zijn aangemeld, indien zij zijn voorzien zijn van een uniek retournummer en indien de verpakking van het product onbeschadigd is.

 

 

Betaling

Alle bestellingen via de website hollanderinwijnen.nl kunnen worden betaald met iDEAL, contant bij levering of bij afhalen in de winkel.

 

 

Prijzen

Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro's, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent en inclusief BTW. De koper is de prijs verschuldigd die Hollander in Wijnen in haar bevestiging aan haar heeft medegedeeld. Kennelijke (manipulatie-) fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door Hollander in Wijnen worden gecorrigeerd.Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt.

 

 

Overmacht

In geval van overmacht heeft Hollander in Wijnen het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van enige bestelling op te schorten, dan wel zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit de klant schriftelijk mede te delen en zulks zonder dat Hollander in Wijnen gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning.

 

 

Klachten

Overal worden foutjes gemaakt. Hollander in Wijnen doet er alles aan de bestellingen en leveringen zo soepel mogelijk te laten verlopen. Desondanks kan het voorkomen dat er iets misgaat. Mocht de klant een klacht willen indienen dan kan dat via de vermelde contactgegevens op de website. Hollander in Wijnen neemt elke klacht uiterst serieus en zorgt voor een passende oplossing. Klachten worden binnen 1 week na levering behandeld.

 

 

Aansprakelijkheid

Hollander in Wijnen is niet aansprakelijk voor schade, die niet aan opzet of grove schuld van Hollander in Wijnen is toe te rekenen dan wel ontstaan is door omstandigheden die niet voor risico van Hollander in Wijnen komen. Hollander in Wijnen draagt geen verantwoordelijkheid voor informatie, foto's, folders en andere vormen van voorlichtingsmaterialen voor zover onder verantwoordelijkheid van derden uitgegeven. Voor handelingen en/of tekortkomingen van derden draagt Hollander in Wijnen eveneens geen verantwoordelijkheid. Hollander in Wijnen is niet aansprakelijk voor misverstaan, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de klant en Hollander in Wijnen, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Hollander in Wijnen. Aansprakelijkheid voor schade waartegen de klant reeds is verzekerd wordt ten alle tijden door Hollander in Wijnen uitgesloten. Hollander in Wijnen is niet aansprakelijk voor schade ontstaan tijdens verzending van goederen wanneer deze op verzoek van de klant wordt uitgevoerd door een ander bedrijf dan Hollander in Wijnen. Verzending is onder deze omstandigheden geheel voor risico van de klant.

 

 

Diversen

De klant van Hollander in Wijnen dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten, welke rusten op de door Hollander in Wijnen geleverde producten, geheel en onvoorwaardelijk te respecteren. Hollander in Wijnen garandeert niet dat de aan de koper geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrechten van derden.

 

 

Toepasselijk recht

Op alle rechtsbetrekkingen tussen Hollander in Wijnen en haar klanten is Nederlands recht van toepassing. Geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland